Přejít k obsahu


Program Erasmus - studium

Toto je základní program pro studium v zahraničí. Student vyjíždí na vybrané zahraniční univerzity, se kterými má jeho mateřská katedra (případně fakulta) bilaterální smlouvy. Typická délka pobytu je semestr, tj. prakticky až 6 měsíců (minimálně 3 měsíce).

Informace naleznete na international.zcu.cz a Informace pro studenty > Erasmus. Prohlédněte si i potřebné formuláře. Užitečné mohou být i závěrečné zprávy studentů, kteří tento program absolvovali.

Výhodou je:

  • Student jede na univerzitu, se kterou je již uzavřena smlouva, odpadá tedy nutnost navázání prvního kontaktu a další administrativy.
  • Pokud student projde interním výběrovým řízením na katedře, má téměř jistý výjezd.

Nevýhodou je:

  • Počet zahraničních destinací je omezen bilaterálními smlouvami, které uzavřely jednotlivé katedry. Občas je možné, že jedna katedra poskytne studentům z jiné katedry svoji momentálně nevyčerpanou kapacitu, ale nelze na to spoléhat.
  • Student může vyjet pouze jednou.

Výše stipendia se stanovuje každoročně podle místa destinace.

Výběrové řízení se koná na celý akademický rok pouze jednou, nezáleží jestli bude výjezd v ZS nebo LS – viz dále.

Student musí mít na zahraniční univerzitě zapsány předměty (tzv. Learning Agreement – LA) tak, aby získal právě 30 ECTS kreditů.

typ činnosti termín
výzva studentům v polovině prosince
studenti se hlásí na katedře koordinátorovi termín určuje katedrální koordinátor
interní výběrové řízení na katedrách termín určuje katedrální koordinátor
student vyplní přihlášku a podá ji na katedře koordinátorovi termín určuje katedrální koordinátor
proděkan odevzdá definitivní seznam konkrétních studentů a jejich přihlášky na ZV do 10. února 2015
student si na zahraniční univerzitě vybere konkrétní předměty,
připraví LA, který si nechá schválit u koordinátora a u přijímající univerzity
a zároveň si nechá potvrdit uznání předmětů garantem oboru
po schválení výjezdu na ZV
student sepíše finanční smlouvu se ZV dle pokynů a termínovníku ZV
Uznání předmětů ze stáže podání žádosti s potřebnýni doklady ze stáže
včetně formuláře s potvrzením garanta oboru
uznavaných předmětů - po příjezdu, na studijním oddělení
(uznává příslušný proděkan)
výjezd v zimním semestru září až únor
výjezd v letním semestru únor až červenec

Další informace jsou uvedeny na stránkách kateder:

KIV:
https://www.kiv.zcu.cz/cz/pro-studenty/mobility/

KMA:
http://www.kma.zcu.cz/main.php?DRC=./STRUCTURE/04_studium/04_mobility/&DRL=CZ&DROF=0

KKY:
http://www.kky.zcu.cz/cs/study-abroad

V případě dalších dotazů kontaktujte přímo koordinátora garantující katedry - viz stránka Kontaktní osoby.