Často kladené dotazy

Q1: Je pravda, že na FAV nejsou přijímací zkoušky?

A1: Ano. Ale existuje přijímací řízení a je nutné splnit kritérium A nebo B. Podrobně viz Podmínky k přijetí v akademickém roce 2021/2022

Zpět nahoru

Q2: Mohu uplatnit nějaké další aktivity?

A2: Ne. Pouze ty, které jsou uvedeny v podmínkách přijímacího řízení. Podrobně viz: Podmínky k přijetí v akademickém roce 2021/2022

Zpět nahoru

Q3: Je pravda, že na FAV přijmou každého uchazeče?

A3: Ne. Uchazeči, kteří nesplní kritérium A nebo B, nemohou být přijati.

Zpět nahoru

Q4: Jaký počet studentů se přihlásilo v minulém ročníku do programů?

A4: Viz. Zpráva o průběhu přijímacího řízení - na úřední desce

Zpět nahoru

Q5: Je možné podat přihlášku na více programů/oborů (specializací)?

A5: Ano. Jedná se vlastně o podání více přihlášek v e-přihlášce.

Zpět nahoru

Q6: Jak vyplním elektronické přihlášky na více programů/oborů (specializací)?

A6: Elektronická přihláška se vyplní vícekrát - několikrát po sobě, pro každý program/obor(specializaci) samostatně

Zpět nahoru

Q7: Jaká je výše poplatku?

A7: V případě podání přihlášek na více programů FAV hradíte poplatek 500,- Kč za KAŽDOU přihlášku. Při platbě použijete jako specifický symbol oborové číslo vygenerované systémem pro každou přihlášku.

Zpět nahoru

Q8: Mám podat přihlášky na více programů/oborů (specializací)?

A8: Pokud splňujete podmínky přijímacího řízení (kritérium A nebo B) a pokud plánujete studium pouze jednoho programu/oboru (specializace) a podání více přihlášek by měla být pouze jako pojistka pro přijetí, doporučujeme podat pouze jednu přihlášku na Vámi preferovaný program/obor (specializaci).

Zpět nahoru

Q9: Rozlišujete při výpočtu ohodnoceného průměru studenty z různých typů škol?

A9: Ne.

Zpět nahoru

Q10: Berou se v úvahu úspěšně absolvované Národní srovnávací zkoušky (tzv. SCIO testy)?

A10: Ano. Úspěšné výsledky ve SCIO testech se posuzují pro přijetí podle Kriteria A i podle Kriteria B.

Zpět nahoru

Q11: Zajímá mě programování. Je možné to nějak zohlednit v přijímacím řízení?

A11: Ano, ale pouze v tom případě, že budete úspěšným řešitelem soutěže PilsProg (pilsprog.fav.zcu.cz).

Zpět nahoru

Q12: Mohu být přijat i přesto, že je můj průměr větší než 2,5, což je maximum stanovené v podmínkách přijetí?

A12: Ano, ale pouze v tom případě, že vykonáte Národní srovnávací zkoušky z Matematiky nebo Obecných studijních předpokladů minimálně 50 (případně 50% maximálního počtu bodů u testů ACT nebo SAT).

Zpět nahoru

Q13: MOHU VÝSLEDKY STÁTNÍCH MATURIT NĚJAK ZOHLEDNIT V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ?

A13: V přijímacím řízení pro 2021/22 ne.

Zpět nahoru

Q14: Do kdy musím podat přihlášku?

A14: Nejpozději do 31.3.2021.

Zpět nahoru

Q15: Do kdy musím doložit výsledky ze střední školy, případně další aktivity?

A15: Elektronicky nejpozději do 31.3.2021, poštou nebo osobně také do 31.3.2021.

Zpět nahoru

Q16: Pokud výsledky ze střední školy nebo další přílohy nedoložím, co se stane?

A16: Přijímací řízení bude zastaveno.

Zpět nahoru

Q17: Jakým způsobem doložím průměry ze střední školy?

A17: Preferujeme elektronickou formu v e-přihlášce, podrobnosti viz pokyny k doložení příloh

Elektronická forma

 1. střední škola vystaví tzv. katalogový list (list žáka), na kterém jsou uvedeny veškeré absolvované předměty z jednotlivých ročníků i pololetí, na katalogovém listu nesmí chybět podpis a razítko střední školy

  NEBO

 2. vysvědčení z 2., 3. a 4. ročníku (obě strany, nemusí být úředně ověřené); pokud máte ze 4. ročníku k dispozici pouze „výpis z vysvědčení“, tak na něm nesmí chybět podpis a razítko SŠ

Zaslání poštou

 1. originál katalogového listu (listu žáka), na kterém jsou uvedeny veškeré absolvované předměty z jednotlivých ročníků i pololetí na katalogovém list nesmí chybět podpis a razítko střední školy, případně můžete zaslat úředně ověřenou kopii tohoto dokumentu

  NEBO

 2. kopie vysvědčení z 2., 3. a 4. ročníku (obě strany, nemusí být úředně ověřené); pokud máte ze 4. ročníku k dispozici pouze „výpis z vysvědčení“, tak na něm nesmí chybět podpis a razítko SŠ

Osobně doručit na studijní oddělení

 1. přílohy jsou totožné jako při zasílání poštou
Zpět nahoru

Q18: Jakým způsobem doložím absolvování Národní srovnávací zkoušky z matematiky, obecných studijních předpokladů nebo ACT nebo SAT, nebo absolvování krajského či celostátního kola olympiády v matematice nebo fyzice, absolvování logické olympiády nebo absolvování finálového kola soutěže v programování PilsProg či absolvování krajské přehlídky SOČ?

A18: Můžete postupovat podle jedné z následujících možností:

 • a) souhlas o elektronickém předání výsledků NSZ společnosti SCIO.
 • b) naskenujte úředně ověřený certifikát nebo diplom z olympiád, soutěží a přehlídek k el. přihlášce
 • c) originály jednotlivých dokumentů (certifikát, diplom…) nebo úředně ověřené kopie zašlete poštou
 • d) osobně doručíte na studijní oddělení dokumenty z bodu c)
Zpět nahoru

Q19: Jakým způsobem mám dodat veškeré požadované přílohy k přihlášce na studijní oddělení FAV?

A19: Preferujeme elektronickou fomu v e-přihlášce, podrobnosti viz pokyny k doložení příloh.

Zpět nahoru

Q20: Kdy se dozvím, zda jsem byl přijat?

A20: V průběhu měsíce května 2021 obdržíte poštou informaci, zda jste splnil podmínky k přijetí. Zápis ke studiu je možný, až po doložení maturitního vysvědčení.

Zpět nahoru

Q21: Podávám si přihlášky na více oborů FAV. Musím přílohy doložit ke každé přihlášce nebo stačí pouze jedenkrát?

A21: Přílohy je třeba doložit ke každé přihlášce. Každá podaná přihláška je posuzována samostatně.

Zpět nahoru

Q22: Do kdy musím doložit maturitní vysvědčení?

A22: V den, kdy jste pozván k vyřízení úředních náležitostí spojených se zápisem do studia. Bez doložení maturitního vysvědčení Vám nemůže být vydáno Rozhodnutí o přijetí ke studiu, a tudíž se ani nemůžete do studia zapsat. Mezní termín pro doložení maturitního vysvědčení je 17.9.2021, nikoliv později.

Zpět nahoru