GEOMATIKA

Titul: bakalář, Bc.
Doba studia: 3 roky
Forma: pouze prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

Možnost studijních stáží v zahraničí

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

POPIS

Geomatika je věda zabývající se sběrem, ukládáním, analýzou a vizualizací prostorově lokalizovaných dat. S geomatikou se prolíná a souvisí celá řada vědních disciplín, jakými jsou například geodézie, fotogrammetrie, dálkový průzkum Země, databázové a geografické informační systémy (GIS), kartografie a další. Jedná se o kombinaci širokých teoretických základů a praktické činnosti s použitím nejnovější techniky.

CO SE NAUČÍM

Naučíte se principy všech výše zmíněných oblastí geomatiky a příbuzných věd. Budete schopni samostatného sběru prostorových dat, ať už pomocí klasických geodetických metod, nebo moderních (laserové skenování, GNSS atd.). Dokážete prostorová data vhodně uložit v optimálních datových modelech v databázovém prostředí a analyzovat je pomocí moderních GIS metod. Zároveň se naučíte i tato data správně vizualizovat pomocí vhodných kartografických principů.

JAK SE UPLATNÍM

Vystudujete-li bakalářský obor Geomatika, jste uplatnitelní v oblasti geodézie a katastru nemovitostí, můžete se zabývat databázovými a geografickými informačními systémy, a to nejen v soukromé praxi, ale i ve státní sféře. Již v průběhu studia je možné se podílet na řešení českých i evropských vědeckých projektů. V minulosti šlo např. o projekty OpenTransportNet, Peregrinus Silva Bohemica či DataBio. Navíc vše, co se naučíte v rámci bakalářského studia, můžete využít při navazujícím inženýrském studiu programu Geomatika a po složení odborné zkoušky můžete získat i oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností – Úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI).