POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Titul: bakalář, Bc.
Doba studia: 3 roky
Forma: pouze prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

Možnost studijních stáží v zahraničí

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

POPIS

Akademicky zaměřený bakalářský studijní program Počítačové modelování v mechanice, který je koncipován bez specializací, poskytuje studentům základní a rozšířený přehled v oblasti matematiky, mechaniky tuhých a poddajných těles a v oblasti modelování moderních (kompozitních) materiálů využívaných pro tvorbu lehkých konstrukcí výjimečných vlastností. Student rovněž zvládne dovednosti širšího vědního základu v informatice, fyzice a kybernetice. V rámci výběru povinně volitelných předmětů má absolvent navíc možnost se seznámit se základy problematiky modelování mechatronických a biomechanických systémů a návrhu (designu) jednodušších a středně složitých částí konstrukcí pomocí CAD systémů, popř. má možnost získat základní znalosti o anatomii člověka.

CO SE NAUČÍM

Absolvent programu získá základní nebo pokročilé znalosti především: statiky, kinematiky a dynamiky hmotného bodu, tělesa a soustav vázaných těles – úloh napěťové a deformační analýzy poddajných těles – z oblasti mezních stavů materiálů a konstrukcí – z oblasti modelování moderních materiálů. Kromě teoretických znalostí absolvent bude znát potřebné numerické a výpočtové metody a související algoritmy pro simulace chování základních a pokročilých mechanických systémů. S tím souvisí i nezbytné znalosti programovacích technik a dovednosti v oblasti používání standardních profesionálních výpočtových systémů. Pro ověřování výpočtových postupů je absolvent vybaven základními poznatky z oblasti experimentální mechaniky a měřicí techniky.

JAK SE UPLATNÍM

Po úspěšném dokončení studijního programu budete výborně připraveni ke studiu navazujícího studijního programu Aplikovaná mechanika. Zároveň se však můžete hned uplatnit v praxi, zejména v konstrukčních, vývojových a výpočtových odděleních průmyslových podniků.