Stavební inženýrství - pozemní stavby

Titul: bakalář, Bc.
Doba studia: 4 roky
Forma: prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

Možnost studijních stáží v zahraničí

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Popis

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství – Pozemní stavby je zaměřen na vybavení svých absolventů znalostmi aktuálních trendů v moderním pozemním stavitelství, zahrnující optimalizaci materiálových, konstrukčních, energetických, technologických, bezpečnostních, hygienických, ekonomických i environmentálních parametrů staveb s respektem k legislativním, provozním a sociálně kulturním požadavkům. Součástí výuky jsou i zásady péče o tradiční stavební fond, včetně staveb historicky cenných a památkově chráněných.

CO SE NAUČÍM

Naučíte se vše, co budete potřebovat pro zajištění své perspektivní budoucnosti v odbornosti, kterou bude lidstvo potřebovat neustále – navrhování a provádění novostaveb, péče o existující rozsáhlý stavební fond či rekonstrukce a modernizace pozemních staveb. Osvojíte si kompletní životní cyklus budovy od přípravné fáze přes projekci, jednotlivé etapy řízení výstavby, optimalizaci provozu až po ekologické odstranění stavby po jejím dožití. Vybudujete si ale i základ pro úspěšné absolvování navazujícího magisterského programu Stavební inženýrství – Moderní budovy, který Vás připraví pro výkon některé z manažerských pozic.

JAK SE UPLATNÍM

Absolventi bakalářského studijního programu Stavební inženýrství – Pozemní stavby jsou vybaveni kompetencemi pro bezprostřední uplatnění v odborné praxi zejména v oblastech projekce či provádění pozemních staveb, stavebního developmentu, výroby stavebních hmot a konstrukcí, ale i v institucích státní správy a municipalit. Primárně se předpokládá další vzdělávání v navazujícím magisterském programu v ČR i zahraničí. Absolventi studijního programu jsou po splnění předepsané délky praxe oprávněni požádat Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. (autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby).