Často kladené dotazy

Bakalářské studium - akademický rok 2023/2024

Q1: JE PRAVDA, ŽE NA FAV NEJSOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY?

A1: Přijímací zkoušky jako takové na FAV nejsou, ale existuje přijímací řízení a je nutné splnit „přednostní přijetí – čl.4“ nebo „standardní přijetí – čl.5“. Podrobně viz Podmínky k přijetí v akademickém roce 2023/2024.

Zpět nahoru

Q2: MOHU UPLATNIT V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NĚJAKÉ DALŠÍ AKTIVITY?

A2: Ano, ale pouze ty, které jsou uvedeny v podmínkách přijímacího řízení – SŠ výsledky nebo NSZ z Matematiky nebo Obecných studijních předpokladů nebo Matematická olympiáda nebo Fyzikální olympiáda nebo Logická olympiáda nebo Středoškolská odborná činnost nebo PilsProg. Podrobně viz Podmínky k přijetí v akademickém roce 2023/2024.

Zpět nahoru

Q3: JE PRAVDA, ŽE NA FAV PŘIJMOU KAŽDÉHO UCHAZEČE?

A3: Budou přijati ti uchazeči, kteří splní „přednostní přijetí – čl.4“ bez ohledu na kapacitu studijního programu/specializace. Uchazeči, kteří splní „standardní přijetí – čl.5“, budou přijímáni podle pořadí nejlepších s ohledem na zbývající kapacitu studijního programu/specializace. Může se tedy stát, že nebude přijat uchazeč, který splnil minimální podmínky pro „standardní přijetí – čl.5“, protože jej „předběhne“ někdo lepší.

 
Zpět nahoru

Q4: JAKÝ POČET STUDENTŮ SE PŘIHLÁSILO V MINULÉM ROČNÍKU DO PROGRAMŮ?

A4: Viz Zpráva o průběhu přijímacího řízení - na úřední desce

Zpět nahoru

Q5: JE MOŽNÉ PODAT PŘIHLÁŠKU NA VÍCE PROGRAMŮ/SPECIALIZACÍ?

A5: Ano. Jedná se vlastně o podání více přihlášek v e-přihlášce.

Zpět nahoru

Q6: JAK VYPLNÍM ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY NA VÍCE PROGRAMŮ/SPECIALIZACÍ?

A6: Elektronická přihláška se vyplní vícekrát - několikrát po sobě, pro každý program/specializaci samostatně.

Zpět nahoru

Q7: JAKÁ JE VÝŠE POPLATKU?

A7: V případě podání přihlášek na více programů FAV hradíte poplatek 500,- Kč za KAŽDOU přihlášku. Při platbě použijete jako specifický symbol oborové číslo vygenerované systémem pro každou přihlášku. Nejjednodušším způsobem je platba kartou přímo v e-přihlášce.

Zpět nahoru

Q8: MÁM PODAT PŘIHLÁŠKY NA VÍCE PROGRAMŮ/SPECIALIZACÍ?

A8: To záleží především na Vás. Pokud splňujete podmínky pro přednostní přijetí do Vašeho preferovaného studijního programu, pak nemá smysl podávat přihlášek více. Pokud máte preferovaných více, ale podmínky pro přednostní přijetí nesplňujete, může podání více přihlášek snížit riziko že nebudete přijat/a vůbec.

Zpět nahoru

Q9: ROZLIŠUJETE PŘI VÝPOČTU OHODNOCENÉHO PRŮMĚRU STUDENTY Z RŮZNÝCH TYPŮ STŘEDNÍCH ŠKOL?

A9: Ne.

Zpět nahoru

Q10: JAKÉ STŘEDOŠKOLSKÉ PRŮMĚRY VLASTNĚ DOKLÁDÁM A JAKÁ JE MAXIMÁLNÍ VÝŠE TĚCHTO PRŮMĚRŮ?

V případě letošní maturity dokládáte průměry následovně:

 1. pololetí z 2. ročníku + 2. pololetí z 3. ročníku + 1. pololetí ze 4. ročníku (vždy bez chování).

Pokud jste maturoval/a dříve (pozor na období maturitní zkoušky uvedené v podmínkách přijímacího řízení), tak uvádíte ze 4. ročníku 2. pololetí (nikoliv 1. pololetí).

Jednotlivé průměry se zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

Pokud je průměrná hodnota z těchto tří průměrů do 1,50, splňujete „přednostní přijetí – čl.4“. Pokud je hodnota vyšší, nezbývá nic jiného než splnit podmínky přijímacího řízení jiným způsobem (např. SCIO testy).

Zpět nahoru

Q11: JAKÝM ZPŮSOBEM DOLOŽÍM PRŮMĚRY ZE STŘEDNÍ ŠKOLY?

A11: Preferujeme elektronickou formu v e-přihlášce, podrobnosti viz pokyny k doložení příloh

Elektronická forma

 1. střední škola vystaví tzv. katalogový list (list žáka), na kterém jsou uvedeny veškeré absolvované předměty z jednotlivých ročníků i pololetí, na katalogovém listu nesmí chybět podpis a razítko střední školy

  NEBO

 2. vysvědčení z 2., 3. a 4. ročníku (obě strany, nemusí být úředně ověřené); pokud máte ze 4. ročníku k dispozici pouze „výpis z vysvědčení“, tak na něm nesmí chybět podpis a razítko SŠ

Zaslání poštou

 1. originál katalogového listu (listu žáka), na kterém jsou uvedeny veškeré absolvované předměty z jednotlivých ročníků i pololetí na katalogovém list nesmí chybět podpis a razítko střední školy, případně můžete zaslat úředně ověřenou kopii tohoto dokumentu

  NEBO

 2. kopie vysvědčení z 2., 3. a 4. ročníku (obě strany, nemusí být úředně ověřené); pokud máte ze 4. ročníku k dispozici pouze „výpis z vysvědčení“, tak na něm nesmí chybět podpis a razítko SŠ

Osobně doručit na studijní oddělení

přílohy jsou totožné jako při zasílání poštou

Zpět nahoru

Q12: MOHU BÝT PŘIJAT I PŘESTO, ŽE JE MŮJ PRŮMĚR VĚTŠÍ NEŽ 1,5, COŽ JE MAXIMUM STANOVENÉ V PODMÍNKÁCH PŘIJETÍ?

A12: Ano, ale pouze v tom případě, že vykonáte Národní srovnávací zkoušky z Matematiky nebo Obecných studijních předpokladů nebo výsledky mezinárodně uznávaných testů ACT, případně doložíte Matematickou nebo Fyzikální nebo Logickou olympiádu, nebo Středoškolskou odbornou činnost či PilsProg. Podrobně viz Podmínky k přijetí v akademickém roce 2023/2024. NSZ podrobněji popsáno níže v Q13/A13.

Zpět nahoru

Q13: S JAKÝM PERCENTILEM MUSÍM ABSOLVOVAT NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY (TZV. SCIO TESTY) POKUD JSOU MOJE STŘEDOŠKOLSKÉ PRŮMĚRY HORŠÍ NEŽ 1,50 ?

A13: Je třeba absolvovat Národní srovnávací zkoušku z Matematiky nebo Obecných studijních předpokladů. Minimální percentil pro přijetí je uveden u jednotlivých programů v tabulce v podmínkách přijímacího řízení. Pokud u je u programu uvedeno, že minimální percentil NSZ je „NESTANOVEN“, neznamená to, že NSZ nemusíte konat. Je třeba splnit alespoň jednu z podmínek pro "přednostní přijetí - čl.4" nebo splnit podmínky uvedené pro "standardní přijetí - čl.5". V případě "standardního přijetí - čl.5" budou uchazeči seřazeni podle výsledků NSZ a budou přijímáni do naplnění kapacity programu, není tedy dopředu možné určit, jaký percentil bude k přijetí stačit.

Zpět nahoru

Q14: JAKÝM ZPŮSOBEM DOLOŽÍM ABSOLVOVÁNÍ NÁRODNÍ SROVNÁVACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY, OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ NEBO ACT NEBO SAT, NEBO ABSOLVOVÁNÍ KRAJSKÉHO ČI CELOSTÁTNÍHO KOLA OLYMPIÁDY V MATEMATICE NEBO FYZICE, ABSOLVOVÁNÍ LOGICKÉ OLYMPIÁDY NEBO ABSOLVOVÁNÍ FINÁLOVÉHO KOLA SOUTĚŽE V PROGRAMOVÁNÍ PILSPROG ČI ABSOLVOVÁNÍ KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY SOČ?

A14: Můžete postupovat podle jedné z následujících možností:

 • a) souhlas o elektronickém předání výsledků NSZ společnosti SCIO.
 • b) naskenujte úředně ověřený certifikát nebo diplom z olympiád, soutěží a přehlídek k el. přihlášce
 • c) originály jednotlivých dokumentů (certifikát, diplom…) nebo úředně ověřené kopie zašlete poštou
 • d) osobně doručíte na studijní oddělení dokumenty z bodu c)
Zpět nahoru

Q15: JAKÝM ZPŮSOBEM MÁM DODAT VEŠKERÉ POŽADOVANÉ PŘÍLOHY K PŘIHLÁŠCE NA STUDIJNÍ ODDĚLENÍ FAV?

A15: Preferujeme elektronickou formu v e-přihlášce, podrobnosti viz pokyny k doložení příloh.

Zpět nahoru

Q16: ZAJÍMÁ MĚ PROGRAMOVÁNÍ. JE MOŽNÉ TO NĚJAK ZOHLEDNIT V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ?

A16: Ano, ale pouze v tom případě, že budete úspěšným řešitelem soutěže PilsProg (pilsprog.fav.zcu.cz).

Zpět nahoru

Q17: MOHU VÝSLEDKY STÁTNÍCH MATURIT NĚJAK ZOHLEDNIT V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ?

A17: V přijímacím řízení pro 2023/24 ne.

Zpět nahoru

Q18: DO KDY MUSÍM PODAT PŘIHLÁŠKU?

A18: Nejpozději do 30.4.2023. V případě vyhlášení 2. kola přijímacího řízení (bude-li vyhlášeno) do 15.8.2023.

Zpět nahoru

Q19: DO KDY MUSÍM DOLOŽIT VÝSLEDKY ZE STŘEDNÍ ŠKOLY, PŘÍPADNĚ DALŠÍ AKTIVITY?

A19: Nejpozději do 30.4.2023. V případě vyhlášení 2. kola přijímacího řízení (bude-li vyhlášeno) do 15.8.2023.

Zpět nahoru

Q20: POKUD VÝSLEDKY ZE STŘEDNÍ ŠKOLY NEBO DALŠÍ PŘÍLOHY NEDOLOŽÍM, CO SE STANE?

A20: Přijímací řízení bude zastaveno.

Zpět nahoru

Q21: KDY SE DOZVÍM, ZDA JSEM BYL PŘIJAT?

A21: Termín ověření podmínek přijímacího řízení je 1.6.2023. K tomuto datu se ověřují podmínky kromě maturitního vysvědčení, to smíte dodat až do termínu 16.6.2023, pokud ukončujete studium ve školním roce 2022/2023. Informaci o výsledku příjímacího řízení od nás obdržíte nejpozději do 30.6.2023.

V případě vyhlášení druhého kola přijímacího řízení je termín ověření podmínek přijímacího řízení 1.9.2023. K tomuto datu se ověřují podmínky kromě maturitního vysvědčení, to smíte dodat až do termínu 15.9.2023, pokud ukončujete studium ve školním roce 2022/2023. Informaci o výsledku příjímacího řízení od nás obdržíte nejpozději do 30.9.2023.

Zpět nahoru

Q22: PODÁVÁM SI PŘIHLÁŠKY NA VÍCE OBORŮ FAV. MUSÍM PŘÍLOHY DOLOŽIT KE KAŽDÉ PŘIHLÁŠCE NEBO STAČÍ POUZE JEDENKRÁT?

A22: Přílohy je třeba doložit ke každé přihlášce. Každá podaná přihláška je posuzována samostatně.

Zpět nahoru