Dynamika konstrukcí a mechatronika

Titul: Inženýr, Ing.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

Vizualizace studijního plánu
(pro následujcí akademický rok bude dostupná od dubna)

Možnost studijních stáží v zahraničí

Popis

Tato specializace je součástí navazujícího akademicky zaměřeného magisterského studijního programu Aplikovaná mechanika. Studium zahrnuje popis dynamického chování, a zejména vibrací konstrukcí a strojů s možností toto chování aktivně ovlivňovat pomocí řídicích prvků. Odtud plyne i příslušné zaměření studia jak na oblast mechaniky, kde je kladen důraz na matematickou teorii kmitání, mechaniku kontinua, statistickou mechaniku, dynamickou syntézu a optimalizaci, tak na oblast kybernetiky, kde je student obeznámen s teorií řízení, teorií systémů a s oblastí teorie regulace. Důležité postavení ve specializaci zaujímá též robotika.

Co se naučím

Kromě teoretických znalostí z oblasti diskrétní mechaniky a mechaniky kontinua, z oblasti statistické mechaniky a životnosti a spolehlivosti konstrukcí, z oblasti diskrétních pasivních i aktivně řízených mechanických systémů a z oblasti informatiky a programování se zaměřením na mechanické problémy, bude absolvent znát potřebné numerické metody, výpočtové metody a příslušné algoritmy pro simulaci chování příslušných systémů, k jejíž realizaci budou sloužit i nezbytné znalosti programovacích technik a standardního profesionálního softwaru. Pro ověřování nově vyvinutých metod bude absolvent vybaven i potřebnými znalostmi z oblasti experimentální dynamiky a měřicí techniky.

Jak se uplatním

Po úspěšném dokončení studia najdete uplatnění zejména ve výpočtových nebo konstrukčních odděleních průmyslových firem nebo v základním výzkumu, a samozřejmě budete dobře připraveni pro studium v doktorském studijním programu Aplikovaná mechanika, popř. v příbuzných doktorských studijních programech.