Geomatika

Titul: Inženýr, Ing.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

 

Přijímací zkouška - podrobné informace
Ke stažení (tématické okruhy,...)
Vizualizace studijního plánu
(pro následujcí akademický rok bude dostupná od dubna)

Možnost studijních stáží v zahraničí

Popis

Geomatika je věda zabývající se sběrem, ukládáním, analýzou a vizualizací prostorově lokalizovaných dat. S geomatikou se prolíná a souvisí celá řada vědních disciplín, jakými jsou například geodézie, fotogrammetrie, dálkový průzkum Země, databázové a geografické informační systémy (GIS), kartografie a další. Jedná se o kombinaci širokých teoretických základů a praktické činnosti s použitím nejnovější techniky.

Co se naučím

Naučíte se principy všech výše zmíněných oblastí geomatiky a příbuzných věd. Budete schopni samostatného sběru prostorových dat, ať už pomocí klasických geodetických metod tak i moderních geodetických metod (laserové skenování, GNSS atd.) Dokážete prostorová data vhodně uložit v optimálních datových modelech v databázovém prostředí a analyzovat je pomocí moderních GIS metod. Zároveň se naučíte i tato data správně vizualizovat pomocí vhodných kartografických principů.

Jak se uplatním

Vystudujete-li navazující obor Geomatika, dobře se uplatníte v oblasti geodézie a katastru nemovitostí, můžete se zabývat databázovými a geografickými informačními systémy a to nejen v soukromé praxi, ale i ve státní sféře. Již v průběhu studia se můžete podílet na řešení českých i evropských vědeckých projektů (v minulosti šlo např. o projekty OpenTransportNet, Peregrinus Silva Bohemica či DataBio). Po absolvování studia, získání požadované praxe a složení odborné zkoušky můžete získat oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností – Úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI). Pokud Vás geomatika zaujme, můžete pokračovat ve studiu v doktorském studijním programu Geomatika.

Přijímací zkouška 2022/2023

GEOMATIKA

Přijímací zkouška se týká pouze uchazečů, kteří budou přijímáni na základě kritéria 2 v podmínkách k přijetí.

Přijímací zkouška je ústní. Je vedena formou pohovoru s přijímací komisí tematicky zaměřeného zejména na níže uvedené okruhy. Součástí pohovoru je též diskuze nad poslední obhájenou kvalifikační prací zájemce o studium (je proto nutné kvalifikační práci vzít na přijímací zkoušku s sebou). V rámci ústního pohovoru je rovněž ověřována i motivace ke studiu a budoucímu pracovnímu uplatnění.

Pro zajištění potřebných znalostí a dovedností absolventa v souvislosti s možností získání úředního oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností může komise doporučit absolvování některých předmětů zařazených standardně v bakalářském studijním programu Geomatika, a to na základě posouzení odlišnosti předchozího studia od bakalářského studijního programu Geomatika.

Maximální počet získaných bodů je 40. Komise doporučuje přijetí uchazeče, pokud získal minimálně 25 bodů.

Ke stažení