Informační modelování staveb

Titul: Inženýr, Ing.
Doba studia: 1,5 roku
Forma: prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

Přijímací zkouška - podrobné informace
Vizualizace studijního plánu
(pro následujcí akademický rok bude dostupná od dubna)

Možnost studijních stáží v zahraničí

Popis

Cílem specializace studijního programu Územní plánování je prohloubit znalostí technických a technologických aspektů územního plánování s důrazem na moderní metody pořizování geodat, zpracování velkoobjemových dat (big data), používání relevantních datových skladů, otevřených datových zdrojů (open data) či propojených datových zdrojů (linked data). Důraz je položen na přístup využívající modelování staveb v informačních systémech ve všech etapách životního cyklu stavby, od prvotního návrhu a řízení o umístění stavby, výstavby, správy stavby, její rekonstrukce a následné demolice, odstranění stavby a rekultivace území.

Co se naučím

Skladba předmětů je multidisciplinární s proporčně vyváženým poměrem technických, technologických a humanitních disciplín, teoretických a praktických předmětů.

Jak se uplatním

Po úspěšném dokončení oboru se můžete velmi dobře uplatnit v praxi při tvorbě územně plánovací dokumentace splňující přírodní, kulturní, sociální, ekonomické a technické požadavky, s vědomím a znalostí historie a kultury, které jsou základním předpokladem kvality projektů územně plánovací dokumentace.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2022/2023

Informační modelování staveb

Přijímací zkouška se týká pouze uchazečů, kteří budou přijímáni na základě kritéria 2 v podmínkách k přijetí.

Přijímací zkouška je ústní. Je vedena formou pohovoru s přijímací komisí. Součástí pohovoru je též diskuze nad poslední obhájenou kvalifikační prací zájemce o studium (je proto nutné kvalifikační práci vzít na přijímací zkoušku s sebou). V rámci ústního pohovoru je rovněž ověřována i motivace ke studiu a budoucímu pracovnímu uplatnění.

Maximální počet získaných bodů je 40. Komise doporučuje přijetí uchazeče, pokud získal minimálně 25 bodů.