Učitelství fyziky pro střední školy

Titul: Magistr, Mgr.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční 
Jazyk výuky: čeština 

Možnost získání RNDr. po složení státní rigorózní zkoušky

Možnost studijních stáží v zahraničí

Přijímací řízení

 • Vizualizace studijního plánu - maior
  Odkazy na vizualice jednotlivých kombinací (-minor) jsou uvedeny v textu níže
  (vizualizace pro následujcí akademický rok bude dostupná od dubna)

Celkový studijní plán (v součtu 120 kreditů) vznikne kombinací studijního plánu hlavního studijního programu a studijního plánu jednoho přidruženého studijního programu. Aktuální studijní plány lze nalézt na portálu ZČU (na následující akademický rok vždy od dubna).

Hlavní studijní program:
Učitelství fyziky pro střední školy (Fakulta aplikovaných věd ZČU) – studijní plán

Téma diplomové práce je voleno z oblasti fyziky či její didaktiky.

Přidružený studijní program:
Učitelství matematiky pro střední školy (Fakulta aplikovaných věd ZČU) – studijní plán celé kombinace
Učitelství biologie pro střední školy (Fakulta pedagogická ZČU) – studijní plán celé kombinace
Učitelství chemie pro střední školy (Fakulta pedagogická ZČU) – studijní plán celé kombinace

Nezávisle na volbě přidruženého studijního programu jsou všichni studenti hlavního studijního programu Učitelství fyziky pro střední školy studenty Fakulty aplikovaných věd ZČU.

Vstupní předpoklady z odborných (aprobačních) předmětů na úrovni bakalářského studia jsou ověřovány formou přijímací zkoušky a při následném ústním pohovoru. V rámci ústního pohovoru je rovněž ověřována i motivace k výkonu učitelského povolání.

Obecný popis přijímací zkoušky

 • Jelikož jde o sdružené studium dvou studijních programů (hlavního a přidruženého, tzv. maior a minor), má přijímací zkouška dvě části odpovídající oborům těchto studijních programů (tedy aprobačním předmětům) a dále s ohledem na specifika programu ještě třetí část týkající se pedagogicko-psychologických kompetencí a reflektované praxe.
 • V případě sdružených programů uskutečňovaných plně na FAV ZČU (aprobační kombinace MA+FY a FY+MA) se konají obě předmětové části v jeden den na FAV.
 • V případě, že je jeden ze sdružených programů zabezpečován FPE ZČU (tedy aprobační předměty BI, CH), konají se jednotlivé předmětové části přijímací zkoušky zpravidla v různých dnech, a to pro MA, FY na FAV a pro BI, CH na FPE.
 • Přijati mohou být pouze uchazeči, kteří uspějí v přijímací zkoušce z obou oborů a kteří současně splňují předpoklady týkající se pedagogicko-psychologických kompetencí a reflektované praxe, tedy podmínky třetí dílčí části přijímací zkoušky.Jelikož jde o sdružené studium dvou studijních programů (hlavního a přidruženého, tzv. maior a minor), má přijímací zkouška dvě části z každého aprobačního předmětu a dále s ohledem na specifika programu ještě třetí část týkající se pedagogicko-psychologických kompetencí a reflektované praxe.

Přijímací zkouška z matematiky

Přijímací zkouška má písemnou a ústní část:

 • Písemná část se skládá z 20 testových otázek, vždy je správná jen jedna odpověď. Maximální počet bodů je 40. Časový limit je 60 minut. Ukázka testu je uvedena níže.
 • Ústní část je vedena formou pohovoru s přijímací komisí. Otázky jsou kladeny s ohledem na volbu studijního programu (příp. konkrétní aprobace) a na předchozí absolvované studium. V rámci ústního pohovoru je rovněž ověřována i motivace k výkonu učitelského povolání. Maximální počet bodů je 20.
 • Na základě dalších prokázaných výjimečných výsledků a aktivit (např. odborných publikací, úspěšných účastí v odborných soutěžích apod.) může komise přidělit další body (max. 40).

Komise doporučuje přijetí uchazeče, pokud získal minimálně 25 bodů.

Přijímací zkouška z fyziky je prominuta, pokud uchazeč absolvoval bakalářský program Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství na FAV ZČU, program Fyzika se zaměřením na vzdělávání na FPE ZČU, nebo program obsahově obdobný. Obsahovou obdobnost předchozího studia posoudí garant programu na základě absolvovaných předmětů. Další možností prominutí přijímací zkoušky z fyziky je prokázání výjimečných výsledků a aktivit (např. odborných publikací, úspěšných účastí v odborných soutěžích apod.) – tyto aktivity opět posuzuje a uznává garant programu. O prominutí přijímací zkoušky nebo její části je nutno požádat současně s podáním přihlášky.

Splnění předpokladů týkajících se pedagogicko-psychologických kompetencí a reflektované praxe

 • Nutnou podmínkou pro přijetí ke studiu je prokázání pedagogicko-psychologických kompetencí a reflektované praxe na úrovni bakalářských programů zaměřených na vzdělávání.
 • Výše uvedený požadavek se prokazuje buďto kontrolou výpisu předmětů absolvovaných během bakalářského studia (např. Diploma Supplement) či jinou doložitelnou formou, např. absolvováním vhodného programu celoživotního vzdělávání v rozsahu kurzu Doplňující modul pedagogicko-psychologický a praxe nabízeného ZČU pro absolventy neučitelsky orientovaných studijních programů, viz https://www.pc.fpe.zcu.cz/?p=2610 .
 • Uznání splnění požadavků v této části přijímací zkoušky je v pravomoci garanta hlavního studijního programu.
 • Mezní termín pro splnění této části přijímací zkoušky je dán datem zápisu do studia.

Přijímací zkouška z druhého aprobačního předmětu

Tato dílčí část přijímací zkoušky se řídí podmínkami přijímacího řízení té fakulty, která zabezpečuje přidružený studijní program.

Ke stažení

Čestné prohlášení