Vliv opatření ohledně COVID-19 ve studijní oblasti

Aktualizováno 11. 10. 2020

Od 5. 10. 2020 nouzový stav na 1 měsíc, od 12. 10. 2020 zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce bez výjimek (mimo zdravotní obory) na dva týdny.

Krizová opatření Vlády ČR v rámci nouzového stavu

V rámci vyhlášeného nouzového stavu jsou nyní vydávána krizová opatření Vlády ČR. Pro ZČU je významné opatření č. 997. Zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe pro medicínské a zdravotnické obory, je účinné od 12. 10. 2020 0:00 do 25. 10. 2020 23:59.

Opatření rektorátu ZČU

Opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu jsou opatření řízena centrálně, KHS proto svá opatření zrušila.

Opatření Ministerstva zdravotnctví

Mimořádná opatření s vlivem na studium:

  • Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN (17. 9. 2020), které nově zavádí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách staveb (s uvedenými výjimkami). Tato povinnost nyní vztahuje na všechny prostory. Tato povinnost se nevztahuje mimo jiné na osoby přednášející.
  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN (18. 9. 2020), které omezuje překročení státní hranice ČR a stanovuje podmínky pro osoby, které hranici překročily v závislosti na zemi, odkud přicestovaly. Aktualizován je i seznam zemí, které jsou považovány za bezpečné, který je vydáván jako samostatné sdělení. Aktuálně je platné sdělení MZDR 20599/2020-33/MIN/KAN dostupné na stejném odkazu.

Přehled opatření je možné sledovat na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Zákonná úprava - doba narušeného studia

Nabyl účinnosti Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, který byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 188/2020 Sb. V návaznosti byl vydán předpis "Zvláštní pravidla ...", viz níže.

Zákon umožňuje konání zkoušek distančním způsobem v době, kdy je studentům omezen přístup do školy. To neznamená, že tento způsob všichni automaticky zavedou, ale tam, kde to vyučující uzná za proveditelné, může tuto formu použít. Zároveň platí, že není třeba dodržet původní metodu hodnocení studentů. Naopak je nutné dodržet formu ukončení studijního předmětu podle akreditace (např. zkouška, zápočet atd.) i obtížnost absolvování studijního předmětu podle počtu kreditů.

Zákon povoluje vysoké škole upravit délku akademického roku (zkrátit či prodloužit) pro roky 2019/20 a 2020/21.

Zákon umožňuje konat obhajobu disertační práce distančně. Jinak předepsaná podmínka veřejnosti obhajoby nemusí být dodržena bude-li se bude průběh obhajoby nahrávat.

Doba narušeného studia“ (podle zákona je to 1. 3. 2020 až 31. 8. 2020) se nezapočítává do doby pro výpočet poplatků za studium u těch studentů, u kterých nastala povinnost poplatku po 1.3.2020. Tato doba se také nezapočítává do maximální doby studia, do maximální doby přerušení studia, po tuto dobu je také za studenty hrazeno veřejné zdravotní pojištění.

Návazné předpisy

Na základě výše uvedeného zákona (188/2020 Sb.) byl vydán předpis Zvláštní pravidla pro studium na Západočeské Univerzitě v Plzni v roce 2020. Ten mimo jiné stanoví, že

  • Prokáže-li student, že nemohl v době narušeného studia ze závažných důvodů splnit předmět realizovaný prostřednictvím vhodných nástrojů komunikace na dálku a studijní povinnosti splnit náhradním způsobem, může děkan na jeho žádost rozhodnout, že zápis tohoto předmětu zůstane v platnosti pro následující akademický rok a že pro něj platí režim čl. 6 a 7 odst. 2 tohoto předpisu. (čl. 5, odst. 5)
    Kredity za tyto předmětů se nepočítají ani do hranice nutné pro postup do vyššího ročníku (čl. 65 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu ZČU), ani do hranice pro maximální počet kreditů zapsaných předmětů v akademickém roce (čl. 18 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu ZČU).
    Všichni si uvědomujeme, že situace s koronavirem ovlivnila nejenom proces vzdělávání. Speciální předpisy jako tento, které v této době vznikly, jsou připravené řešit situace, kdy se studenti ze závažných důvodů nemohli distančnímu studiu věnovat. Je třeba však chápat, že opomenutí či nepozornost nemůžeme považovat za závažný důvod k úlevám ve studijní oblasti.
  • Lhůta pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce dle čl. 104 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu ZČU se prodlužuje o dobu narušeného studia. (čl. 8)

Pro studenty doktorského studia může být důležité Rozhodnutí děkanky č. 8D/2020, které posouvá termíny stanovené individuálním studijním plánem, které spadají do doby narušeného studia (1. 3. až 31. 8. 2020) o dobu narušeného studia (6 měsíců).

Imatrikulace a promoce

Slavnostní promoce absolventů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Fakulty aplikovaných věd ZČU, kteří ukončili studium v akademickém roce 2019/2020, se z důvodu epidemiologické situace a zajištění ochrany zdraví studentů, jejich doprovodu a pracovníků fakulty neuskuteční.

Slavnostní imatrikulace nových studentů prvního ročníku bakalářských studijních programů FAV se ze stejného důvodu také neuskuteční.


Všechny žádosti týkající se studijních záležitostí zasílejte na studijní oddělení fakulty. Pokud podáváte žádost elektronicky, učiňte tak z vaší univerzitní e-mailové adresy, pak je podání možno považovat z hlediska správního řízení za podepsané.

Rozhodnutí děkanky č. 8D/2020