Vliv opatření ohledně COVID-19 ve studijní oblasti

Aktualizace 8. 2. 2022

I v letním semestru akademického roku 2021/22 probíhá na FAV výuka (přednášky, semináře, cvičení) bez omezení. Nadále platí ve vnitřních prostorách ZČU povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, s výjimkou studentů při výuce, kteří jsou usazeni. Jednotlivé katedry mohou zveřejnit vlastní doporučení týkající se protiepidemických opatření.

Aktualizace 20. 9. 2021

FAV se řídí pravidly platnými pro ZČU a pro výuku na vysokých školách obecně, tak jak je popsáno na webu ZČU. Konkrétně (ale nejen) platí následující:

Ochranné prostředky 

Ve všech vnitřních prostorách ZČU je povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest, s výjimkou:

 • ubytování,
 • studentů při výuce, kteří jsou usazeni, 
 • pedagogických pracovníků při poskytování vzdělávání, zpěvu a tělesné výchovy, 
 • osob v době výkonu práce na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka, 
 • konzumace potravin v menze, 
 • sportovců nebo cvičících osob v době sportování.

Výuka

Výuka (přednášky, semináře, cvičení) a vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání dle vysokoškolského zákona, jsou v současnosti bez omezení.

Účast na ostatních vzdělávacích akcích (včetně akademických obřadů) nad 20 osob je podmíněna prokázáním bezinfekčnosti (O-N-T).

Aktualizace 8. 6. 2021

Od úterý 8. června platí další uvolnění pravidel, zejména

- respirátory nejsou potřeba, pokud studenti pro vzdelávání sedí v lavicích (platí i pro zkoušky)

- za splnění nutnosti testování se považuje když osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením.

Aktualizace 24. 5. 2021

Od pondělí 24.5. dochází ke změně v testovací strategii. Od pondělí tedy nemusí testování podstoupit  osoba

1) pokud prodělala Covid a od testu neuplynulo více než 180 dní (původně bylo 90 dní);

2) pokud absolvovovala alespon jednu dávku očkování, pravidla se mění podle toho kolik dávek očkování osoba absolvuje
 - u dvojdávkového očkování osoba absolvovala první dávku, pak nemusí být testována v období 22 dní až 90 dní po první dávce;
- u dvojdávkového očkování osoba absolvovala dvě dávky, pak nemusí být testována v obdbí 22 dní až 9 měsíců po první dávce;
- u jednodávkového systému nemusí být osoba testována v období 14 dní až 9 měsíců po dávce. (původně bylo třeba ukončit celý cyklus očkování - tedy obvykle dvě dávky).

Doba platnosti antigenního testu (jako alternativního řešení k preventivními testování s frekvencí 7 dní) se prodloužila z 48 hodin na 72 hodin.

Aktualizace 26. 4. 2021

Od pondělí 26. dubna se studenti posledních ročníků bakalářského a magisterského studia mohou na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR osobně účastnit klinické a praktické výuky a praxe, včetně laboratorní, experimentální a umělecké výuky i tělesné výchovy, pokud je stěžejní součástí studijního programu.  
O tom, které předměty budete navštěvovat a jak bude výuka organizována, Vás budou informovat jednotliví vyučující.   
Podmínkou Vaší účasti na výuce je absence příznaků onemocnění covid-19 a negativní antigenní nebo PCR test na koronavirus. Povinnost testovat se máte každých sedm dní.

Kde se nechat testovat

Primárně je pro Vás určeno testovací centrum v Univerzitní knihovně ZČU v kampusu na Borských polích, jehož kapacita bude od pondělí 26. dubna za tímto účelem navýšena. Před testem je potřeba se zaregistrovat v rezervačním systému a v testovacím centru se prokázat průkazem pojištěnce. 
Druhou možností je podstoupit test v jakémkoliv veřejném testovacím centru
V obou těchto případech tak budete mít k dispozici vytištěný výsledek testu, jímž se budete moci kdykoliv prokázat.  
V krajním případě můžete využít také samotesty, které získáte ve výdejním místě své fakulty. V případě jejich použití je pak nutné, abyste výsledek testu zaevidovali do databáze ZČU a dále se prokazovali vytištěným čestným prohlášením o negativním výsledku testu. 
K samotestování použijte výhradně test zajištěný pro Vás Západočeskou univerzitou v Plzni.

Koho se testování netýká

Povinnost nechat se testovat se nevztahuje na ty, kdo prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, skončila u nich doba izolace a zároveň od prvního pozitivního POC antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní. 
Test také nemusejí podstupovat studenti, kteří už byli proti nemoci covid-19 očkováni a mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování, jímž se mohou prokázat. Od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu očkování nebo první dávky v případě jednodávkového schématu přitom muselo uběhnout nejméně 14 dní.

Zkoušení a individuální konzultace

Nadále je povolena účast studentů na zkouškách, účastní-li se zkoušky v jeden čas nejvýše deset osob.
Po dohodě s vyučujícím můžete využívat také možnosti individuálních konzultací. U individuálních činností, kdy je v místnosti přítomen pouze student a pedagog, není test na koronavirus povinný, s ohledem na bezpečnost Vás i Vašich pedagogů jej však doporučujeme absolvovat.


Od 5. 10. 2020 nouzový stav na 1 měsíc, od 12. 10. 2020 zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce bez výjimek (mimo zdravotní obory) na dva týdny.

Krizová opatření Vlády ČR v rámci nouzového stavu

V rámci vyhlášeného nouzového stavu jsou nyní vydávána krizová opatření Vlády ČR. Pro ZČU je významné opatření č. 997. Zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe pro medicínské a zdravotnické obory, je účinné od 12. 10. 2020 0:00 do 25. 10. 2020 23:59.

Opatření rektorátu ZČU

Opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu jsou opatření řízena centrálně, KHS proto svá opatření zrušila.

Opatření Ministerstva zdravotnctví

Mimořádná opatření s vlivem na studium:

 • Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN (17. 9. 2020), které nově zavádí povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách staveb (s uvedenými výjimkami). Tato povinnost nyní vztahuje na všechny prostory. Tato povinnost se nevztahuje mimo jiné na osoby přednášející.
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 20599/2020-32/MIN/KAN (18. 9. 2020), které omezuje překročení státní hranice ČR a stanovuje podmínky pro osoby, které hranici překročily v závislosti na zemi, odkud přicestovaly. Aktualizován je i seznam zemí, které jsou považovány za bezpečné, který je vydáván jako samostatné sdělení. Aktuálně je platné sdělení MZDR 20599/2020-33/MIN/KAN dostupné na stejném odkazu.

Přehled opatření je možné sledovat na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Zákonná úprava - doba narušeného studia

Nabyl účinnosti Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, který byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 188/2020 Sb. V návaznosti byl vydán předpis "Zvláštní pravidla ...", viz níže.

Zákon umožňuje konání zkoušek distančním způsobem v době, kdy je studentům omezen přístup do školy. To neznamená, že tento způsob všichni automaticky zavedou, ale tam, kde to vyučující uzná za proveditelné, může tuto formu použít. Zároveň platí, že není třeba dodržet původní metodu hodnocení studentů. Naopak je nutné dodržet formu ukončení studijního předmětu podle akreditace (např. zkouška, zápočet atd.) i obtížnost absolvování studijního předmětu podle počtu kreditů.

Zákon povoluje vysoké škole upravit délku akademického roku (zkrátit či prodloužit) pro roky 2019/20 a 2020/21.

Zákon umožňuje konat obhajobu disertační práce distančně. Jinak předepsaná podmínka veřejnosti obhajoby nemusí být dodržena bude-li se bude průběh obhajoby nahrávat.

Doba narušeného studia“ (podle zákona je to 1. 3. 2020 až 31. 8. 2020) se nezapočítává do doby pro výpočet poplatků za studium u těch studentů, u kterých nastala povinnost poplatku po 1.3.2020. Tato doba se také nezapočítává do maximální doby studia, do maximální doby přerušení studia, po tuto dobu je také za studenty hrazeno veřejné zdravotní pojištění.

Návazné předpisy

Na základě výše uvedeného zákona (188/2020 Sb.) byl vydán předpis Zvláštní pravidla pro studium na Západočeské Univerzitě v Plzni v roce 2020. Ten mimo jiné stanoví, že

 • Prokáže-li student, že nemohl v době narušeného studia ze závažných důvodů splnit předmět realizovaný prostřednictvím vhodných nástrojů komunikace na dálku a studijní povinnosti splnit náhradním způsobem, může děkan na jeho žádost rozhodnout, že zápis tohoto předmětu zůstane v platnosti pro následující akademický rok a že pro něj platí režim čl. 6 a 7 odst. 2 tohoto předpisu. (čl. 5, odst. 5)
  Kredity za tyto předmětů se nepočítají ani do hranice nutné pro postup do vyššího ročníku (čl. 65 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu ZČU), ani do hranice pro maximální počet kreditů zapsaných předmětů v akademickém roce (čl. 18 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu ZČU).
  Všichni si uvědomujeme, že situace s koronavirem ovlivnila nejenom proces vzdělávání. Speciální předpisy jako tento, které v této době vznikly, jsou připravené řešit situace, kdy se studenti ze závažných důvodů nemohli distančnímu studiu věnovat. Je třeba však chápat, že opomenutí či nepozornost nemůžeme považovat za závažný důvod k úlevám ve studijní oblasti.
 • Lhůta pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce dle čl. 104 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu ZČU se prodlužuje o dobu narušeného studia. (čl. 8)

Pro studenty doktorského studia může být důležité Rozhodnutí děkanky č. 8D/2020, které posouvá termíny stanovené individuálním studijním plánem, které spadají do doby narušeného studia (1. 3. až 31. 8. 2020) o dobu narušeného studia (6 měsíců).

Imatrikulace a promoce

Slavnostní promoce absolventů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Fakulty aplikovaných věd ZČU, kteří ukončili studium v akademickém roce 2019/2020, se z důvodu epidemiologické situace a zajištění ochrany zdraví studentů, jejich doprovodu a pracovníků fakulty neuskuteční.

Slavnostní imatrikulace nových studentů prvního ročníku bakalářských studijních programů FAV se ze stejného důvodu také neuskuteční.


Všechny žádosti týkající se studijních záležitostí zasílejte na studijní oddělení fakulty. Pokud podáváte žádost elektronicky, učiňte tak z vaší univerzitní e-mailové adresy, pak je podání možno považovat z hlediska správního řízení za podepsané.

Rozhodnutí děkanky č. 8D/2020