Informace a opatření pro studenty a zaměstnance FAV ZČU ohledně koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19

Information and measures for students and staff of the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia on coronavirus SARS-CoV-2 and COVID-19

Studentky a studenti, akademičtí pracovníci a další zaměstnanci fakulty,

situace, nařízení a omezení v ČR ohledně epidemie SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19 se mění každým dnem. Sledujte, prosím, pravidelně aktuální informace v médiích, na stránkách ZČU a na stránkách FAV. Níže shrnuji v tuto chvíli platná nařízení, doporučení a opatření týkající se FAV. Seznam bude průběžně aktualizován dle vývoje situace.

  • Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ) zrušila Západočeská univerzita v Plzni s účinností od 11. března 2020 do odvolání kontaktní výuku a zakázala osobní přítomnost studentů, včetně individuálních konzultací apráce v laboratoři. https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=2834
  • Striktní zákaz přítomnosti neplatí, pokud je student současně zaměstnancem fakulty, tj. např. má dohodu o provedení práce/pracovní činnosti. I v tomto případě ale doporučujeme pečlivě zvážit důvody přítomnosti studenta, případně ji redukovat na minimum.
  • Jsou zakázány všechny zahraniční výjezdy (služební cesty, ERASMUS atd.). Při návratu ze zahraniční cesty je nutné respektovat všechna související opatření a nařízení MZ.
  • Doporučuje se odložit i plánované obhajoby závěrečných prací a státní zkoušky, týká se zejména doktorského studia.
  • Studijní oddělení je od 12. 3. 2020 do odvolání pro osobní návštěvy uzavřeno, pro vyřízení neodkladných záležitostí použijte zejména e-mail.
  • Vyučující mohou stanovit náhradní nekontaktní způsob realizace výuky a plnění průběžných požadavků studia, a to s přihlédnutím ke specifikům konkrétních předmětů. Je v plné kompetenci vyučujících a garantů předmětů, zdali a jaké formy distanční výuky zvolí. Přihlédněte k těmto doporučením MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/doporuceni-pro-zajisteni-vyuky-distancni-formou-v-dobe.
  • Vedení fakulty, vedoucí kateder, garanti programů a všichni vyučující se budou vrámci možností a se vstřícností snažit, aby LS 2019/2020 mohl být řádně ukončen i v těchto ztížených podmínkách.
  • Nejpozději poté, co bude znám termín ukončení platnosti mimořádných opatření, vedení fakulty rozhodne v součinnosti s vedením ZČU o dalším průběhu výuky v LS 2019/2020. Je možné, že dojde ke změně harmonogramu, prodloužení termínu odevzdávání kvalifikačních a jiných prací, semestrální výuky, zkouškového období, termínu státních závěrečných zkoušek, řešení otázky standardní doby studia mj. ve vztahu k poplatkové povinnosti apod. O všem budete včas informováni.
  • V souvislosti s rozhodnutím vlády z 15. 3. (https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/rozhodnuti-vlady-o-zakazu-volneho-pohybu-osob-180358/) se vedoucím zaměstnancům doporučuje, aby v maximální možné míře (ovšem při zachování funkčnosti pracoviště) umožnili (resp. doporučili) svým podřízeným práci z domova, čerpání dovolené a další možnosti, jak mohou zůstat doma, a to po dobu omezení volného pohybu osob, případně po dobu trvání nouzového stavu. 
  • Při práci z domova je možné vhodně využívat např. prostředků uvedených na stránce https://support.zcu.cz/index.php/Aktuality:Doporu%C4%8Den%C3%A9_technologie_pro_vzd%C3%A1lenou_pr%C3%A1ci.

 

Děkuji Vám všem za pochopení a za práci v objektivně ztížených podmínkách.

Vlasta Radová

děkanka FAV

16.3.2020, 9:00


 

Dear students, academic staff and other faculty staff,

The situation, regulations, and restrictions in the Czech Republic regarding the SARS-CoV-2 epidemic and the COVID-19 illness are changing every day. Please check regularly the latest news in the media, on the UWB website and on the Faculty website. Below, I summarize the FAV regulations, recommendations and measures currently in force. The list will be continuously updated as the situation evolves.

On the basis of a decree of the Ministry of Health of the Czech Republic, the University of West Bohemia in Pilsen canceled contact teaching with effect from 11 March 2020 until further notice and banned the personal presence of students, including individual consultations and laboratory work. https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=2834

A strict ban on presence does not apply if the student is also an employee of the Faculty, ie he / she has an agreement to perform work / work activities. Even in this case, we recommend carefully considering the reasons for the student's presence, or reducing it to a minimum.

All foreign trips (business trips, ERASMUS, etc.) are prohibited. When returning from a foreign trip, it is necessary to respect all related measures and regulations of the Ministry of Health.

It is recommended to postpone the planned defenses of final theses and state examinations, especially for doctoral studies.

The Study Department is closed from 12 March 2020 until further notice for personal visits. To handle urgent matters, use preferably the e-mail.

Teachers can determine a substitute non-contact way of realization of teaching and fulfillment of ongoing study requirements, taking into account the specifics of the given subjects. It lies fully within the authority of teachers and subject guarantors to decide whether and what forms of distance learning they choose. Please refer to these recommendations of the MEYS http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/doporuceni-pro-zajisteni-vyuky-distancni-formou-v-dobe.

The faculty management, heads of departments, program guarantors and all teachers will strive within the possibilities and with helpfulness to bring the Summer Semester 2019/2020 to its proper conclusion even in these difficult conditions.

At the latest after the date of the termination of the emergency measures has been set, the Faculty management will decide, in cooperation with the management of the University of West Bohemia, on the further course of teaching in the Summer Semester 2019/2020. It is possible that there will be a change in the timetable, extension of the deadline for submission of qualification and other projects, semester lessons, examination period, final state exams, handling the issue of the standard length of study, inter alia in relation to the fee obligation, etc. You will be informed about everything in due course.

In connection with the Government's decision of March 15 (https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/rozsedi-vlady-o-zakazu-volneho-pohybu-osob-180358/ ) English version at https://www.vlada.cz/en/media-centrum/aktualne/due-to-the-spread-of-the-coronavirus-epidemic--the-government-has-restricted-the-free-movement-of-people-to-the-essential-minimum-180381/), senior employees are recommended to enable (or recommend) their subordinates to the largest possible measure (of course while keeping the workplace functional) working from home, taking vacations and other possibilities how they can stay at home for the period of restriction of free movement of persons or during the period of emergency condition.

When working from home, it is possible to make appropriate use of the resources listed on the page https://support.zcu.cz/index.php/Aktuality:Doporu%C4%8Den%C3%A9_technologie_pro_vzd%C3%A1lenou_pr%C3%A1ci

Thank you all for your understanding and for your work in these objectively difficult conditions.


Vlasta Radová
the Dean of FAV
March 16, 2020, 9:00am