навчальний програми / Studijní programy:

У 2022/2023 навчальному році відкриті для навчання такі програми бакалавра:

 • Математика та її застосування
 • Математика та фінанси
 • Геоматика
 • Інформатика та обчислювальна техніка
 • Кібернетика та системи керування.
 • Інформаційні системи
 • Прикладна фізика та фізична інженерія
 • Комп'ютерне моделювання в механіці
 • Будівельна інженерія – цивільне будівництво

Також відкриті наступні подальші магістерські програми:

 • Математика та її застосування
 • Математика та фінанси
 • Викладання математики для середніх шкіл
 • Викладання фізики для середніх шкіл
 • Геоматика
 • Територіальне планування
  • Спеціалізація: Інформаційне моделювання будівель, Стратегічне планування міст і регіонів
 • Інженерна інформатика
  • Спеціаліиація: Інженерія програмного забезпечення, Інформаційні системи, Комп'ютерні системи та мережі
 • Інформатика та її спеціалізація
  • Спеціалізація: Медична інформатика, Обробка природної мови, Комп'ютерна графіка
 • Прикладна механіка
  • Спеціалізація: Динаміка конструкції та мехатроніка, Біомеханіка та механіка сучасних матеріалів, Розрахунки та проектування конструкцій
 • Прикладні науки та інформатика
  • Спеціалізація: Кібернетика та системи керування
 • Прикладна фізика та фізична інженерія
 • Будівельна інженерія - сучасні будівлі
  • Спеціалізація: Проектування та будівництво будівель, Управління та адміністрування будівель

Усі навчальні програми розраховані на навчання чеською мовою і підтвердження знання чеської мови на рівні B1 є необхідне для вступу. Для тих, хто зацікавлений у навчанні в Західночеському університеті, Інститут мовної підготовки ЗЧУ проводить підготовчі курси чеської мови.

Інтенсивний курс чеської мови стартує 1 червня 2022 року, і для навчання необхідно мати подану заявку на навчання. Приєднатися до курсу можна не пізніше 17 червня 2022 року, після цієї дати розпочати курс небуде можливим.

Ще однією умовою для вступу є складання державного порівняльного іспиту Scio OSP або MAT (https://www.scio.cz/nsz/). Наразі Scio (березень 2022 року) пропонує безкоштовні тести для українців. Заявку на навчання за програмами бакалавра можна подати у другому турі до 15 серпня 2022 року.

Детальна інформація доступна (чеською мовою) на

https://www.fav.zcu.cz/en/Admission/Bachelor-studies/Admission-procedure/2022-2023/

Ще однією умовою для вступу на подальші навчальні програми є завершення суміжної програми бакалавра, а на деяких програмах також успішне складання вступного іспиту. Заявку на навчання на подальші навчальні програми можна подати до 08.06.2022 (перший тур) або до 15.8.2022 (другий тур).

Детальна інформація доступна (чеською мовою) на

https://www.fav.zcu.cz/cs/Admission/Follow-up-master-studies/Admission-procedure/2022-2023/

Абітурієнти, які успішно закінчили суміжні предмети в рамках свого попереднього навчання в університеті України, можуть подати заявку на визнання цих предметів відповідно до Указу декана (чеською мовою) 5D/2022.

Pro studium v akademickém roce 2022/2023 jsou otevřeny následující bakalářské studijní programy:

 • Matematika a její aplikace
 • Matematika a finanční studia
 • Geomatika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika a řídicí technika
 • Informační systémy
 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství
 • Počítačové modelování v mechanice
 • Stavební inženýrství – pozemní stavby

Dále jsou otevřeny následující navazující magisterské studijní programy:

 • Matematika a její aplikace   
 • Matematika a finanční studia          
 • Učitelství matematiky pro střední školy
 • Učitelství fyziky pro střední školy
 • Geomatika
 • Územní plánování     
  • Specializace: Informační modelování staveb, Strategické plánování měst a regionů
 • Inženýrská informatika        
  • Obory: Softwarové inženýrství, Informační systémy, Počítačové systémy a sítě, 
 • Informatika a její specializace
  • Specializace: Medicínská informatika, Zpracování přirozeného jazyka, Počítačová grafika
 • Aplikovaná mechanika         
  • Specializace: Dynamika konstrukcí a mechatronika, Biomechanika a mechanika moderních materiálů, Výpočty a design konstrukcí
 • Aplikované vědy a informatika
  • Obor: Kybernetika a řídicí technika
 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství    
 • Stavební inženýrství – moderní budovy     
  • Specializace: Navrhování a provádění budov, Správa a řízení provozu budov

Všechny studijní programy jsou určeny pro studium v českém jazyce a doložení znalosti češtiny na úrovni B1 je nezbytnou podmínkou přijetí. Pro zájemce o studium realizuje Ústav jazykové přípravy ZČU přípravné kurzy českého jazyka.

Intenzivní kurz češtiny začíná 1.6.2022 a pro zapsání je nutné mít podanou přihlášku ke studiu. Do kurzu je možné se připojit nejpozději 17.6.2022, po tomto datu již začít s kurzem nebude možné.

Další podmínkou přijetí do bakalářských studijních programů je složení Národní srovnávací zkoušky Scio OSP nebo MAT (https://www.scio.cz/nsz/ ). Scio aktuálně (březen 2022) zájemcům z Ukrajiny testy nabízí zdarma. Přihlášku ke studiu v bakalářských studijních programech lze podat ve druhém kole do 15.8.2022

Detailní informace jsou k dispozici (v češtině) na https://www.fav.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor- studies/Admission-procedure/2022-2023/

Další podmínkou přijetí do navazujících studijních programů je absolvování oborově příbuzného bakalářského studijního programu, a v některých programech také úspěšné složení přijímací zkoušky. Přihlášku ke studiu v navazujících studijních programech lze podat do 8.6.2022 (první kolo) nebo do 15.8.2022 (druhé kolo).

Detailní informace jsou k dispozici (v češtině) na https://www.fav.zcu.cz/cs/Admission/Follow-up-master-studies/Admission-procedure/2022-2023/

Úspěšní uchazeči, kteří absolvovali obsahově příbuzné předměty v rámci svého předchozího studia na vysoké škole na Ukrajině, mohou po zapsání do studia požádat o uznání těchto předmětů v souladu s vyhláškou děkana (v češtině) 5D/2022: