Stipendia

Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium může být přiděleno studentovi kdykoliv během jeho studia, nezáleží na tom, zda studuje prezenční nebo kombinovanou formou. Stipendia mohou být přiznána na základě návrhu:

Mimořádné stipendium přiznAnÉ děkanem

Na základě rozhodnutí děkana FAV je mimořádné stipendium poskytováno za různých okolností studentům studujícím v prezenční formě studia. Například bývá vyhlašováno pro studenty prvních ročníků. Sledujte tedy úřední desku část vnitřní normy.

Stipendia přidělená na návrh kateder

Mimořádné stipendium lze získat také na základě návrhu katedry. Tato stipendia jsou nejčastěji udělována studentům, kteří se nějakým způsobem podílí na výzkumné nebo vědecké činnosti katedry nebo se angažují v činnostech souvisejících s chodem katedry. O možnostech uplatnění v rámci katedrálních projektů se informujte u svých vyučujících.

Mimořádné stipendium přiznAnÉ rektorem

Na základě rozhodnutí rektora ZČU je mimořádné stipendium poskytováno za různých okolností např. za výborné výsledky nebo reprezentaci ZČU.

Prospěchové stipendium

O přidělení prospěchového stipendia rozhoduje děkan, podmínky jsou uvedeny v příslušné vyhlášce. Výše stipendia je závislá na dosaženém VSP v minulém akademickém roce. Stipendium je vypláceno měsíčně po dobu 10 měsíců.

Studentovi, který splňuje podmínky uvedené v čl. 3 Stipendijního řádu ZČU , je přiznáno prospěchové stipendium. Stipendium je vypláceno měsíčně po dobu 10 měsíců. Výplata probíhá bezhotovostně na účet. Výše stipendia je uvedena ve vyhlášce děkana, kterou naleznete na úřední desce FAV,  a je závislá na dosaženém VSP v minulém akademické roce.

Stipendium na podporu mobilit studentů

Studenti vyjíždějící na zahraniční pobyt v rámci svého studia na FAV mají možnost zažádat o mimořádné fakultní stipendium.

Více informací dokument níže:

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium je určeno pro všechny studenty prezenční formy studia bez ohledu na stupeň studia a řídí se pravidly uvedenými na stránkách Informačního a poradenského centra.

Sociální stipendium

Informace o sociálním stipendiu jsou společné pro všechny stupně studia. Více se dozvíte na stránkách Informačního a poradenského centra.