39

Doktorské studium

Prohlubte si svoji specializaci a věnujte se pod vedením odborného školitele výzkumu a projektům, které vás zajímají nejvíce a rozšiřte svoje znalosti pro vaší budoucí kariéru.
Podat přihlášku Nabídka studia

Základní informace

Přijímací řízení

Doktorské studium na Fakultě aplikovaných věd je možné studovat v prezenční nebo kombinované formě. Standardní doba studia je 4 roky.

Sami si vyberete formu studia a společně se školitelem stanovíte časový plán. Vytvoříme vám podmínky pro samostatnou vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost.

Výsledky vaší práce zakončíte disertační prací, po jejíž obhajobě získáte titul Ph.D.

Doktorské studium na naší fakultě Vám nabízí jedinečnou možnost stát se členy výzkumných týmů, pracovat na špičkových přístojích v moderně vybavených laboratořích. Možnost zapojení do výzkumných programů Evropského centra Excelence - NTIS. 

Proč k nám?

  • Zapojení do vědeckých týmů
  • Motivační stipendijní systém
  • Propojení doktorského studia s praxí
  • Individuální studijní plán
  • Moderně vybavené laboratoře
  • Zahraniční stáže

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - doktorské STUDIUM

AK. ROK 2020/2021

Přijímací řízení ak rok 2020/2021
Termín podání přihlášek do 3. kola je 28.2.2021

AK. ROK 2021/2022

Podmínky k přijetí budou zveřejněny na začátku února 2021.

ke stažení

Stipendium přidělované studentům doktorských studijních programů

Studenti doktorských studijních programů FAV mají možnost pobírat doktorské stipendium, pokud splňují následující předpoklady:

- jsou studenty prezenční formy studia
- není překročena standardní doba studia (tzn. 4 roky, doba přerušení se do této doby nepočítá)

O vyplácení stipendia je potřeba projevit zájem (obvykle při podání přihlášky ke studiu v DSP), zaškrtnutím příslušného políčka na přihlášce. V jiném případě zasláním dopisu s žádostí děkanovi FAV.

Pokud je stipendium přiděleno, je vypláceno celý akademický rok včetně prázdnin, tzn. 12 měsíců, a jeho výše se řídí následujícími pravidly (viz Dodatek č.3 pro příslušný akademický rok vyhlášky 9D/2017 zveřejněné na úřední desce FAV):

9000 Kč - v 1. ročníku
10500 Kč - od 2. ročníku až do doby složení státní doktorské zkoušky (SDZ)
13500 Kč - po složení SDZ do uplynutí standardní doby studia v prezenční formě studia

Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium může být přiděleno studentovi kdykoliv během jeho studia, nezáleží na tom, zda studuje prezenční nebo kombinovanou formou. Stipendia mohou být přiznána na základě návrhu:

Mimořádné stipendium přiznAnÉ děkanem

Na základě rozhodnutí děkana FAV je mimořádné stipendium poskytováno za různých okolností studentům studujícím v prezenční formě studia. Například bývá vyhlašováno pro studenty prvních ročníků. Sledujte tedy úřední desku část vnitřní normy.

Stipendia přidělená na návrh kateder

Mimořádné stipendium lze získat také na základě návrhu katedry. Tato stipendia jsou nejčastěji udělována studentům, kteří se nějakým způsobem podílí na výzkumné nebo vědecké činnosti katedry nebo se angažují v činnostech souvisejících s chodem katedry. O možnostech uplatnění v rámci katedrálních projektů se informujte u svých vyučujících.

Mimořádné stipendium přiznAnÉ rektorem

Na základě rozhodnutí rektora ZČU je mimořádné stipendium poskytováno za různých okolností např. za výborné výsledky nebo reprezentaci ZČU.

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium je určeno pro všechny studenty prezenční formy studia bez ohledu na stupeň studia a řídí se pravidly uvedenými na stránkách Informačního a poradenského centra.

Sociální stipendium

Informace o sociálním stipendiu jsou společné pro všechny stupně studia. Více se dozvíte na stránkách Informačního a poradenského centra.

Stipendium na podporu mobilit studentů

Studenti vyjíždějící na zahraniční pobyt v rámci svého studia na FAV mají možnost zažádat o mimořádné fakultní stipendium.

Více informací dokument níže: