Rigorózní řízení

Rigorózní řízení na Fakultě aplikovaných věd se řídí podle Vyhlášky děkana - Řád rigorózního řízení.

K rigóroznímu řízení se může přihlásit absolvent magisterského studia, který splňuje podmínky uvedené ve výše zmíněných pravidlech. Uchazeč odevzdává rigorózní práci a skládá státní rigorózní zkoušku před komisí pro rigorózní řízení. Po úspěšném absolvání je uchazeči udělen akademický titul "Doktor přírodních věd" uváděný před jménem ve zkratce RNDr.

Podmínkou pro zahájení rigorózního řízení je uhrazení administrativního poplatku.

Další poplatky související s rigorózním řízením

Informace k zpracování rigororózní práce

Oblasti studia

Oblasti studia, v nichž uskutečňuje FAV navazující magisterský studijní program, v rámci kterého je možné konat na FAV rigorózní řízení (studijní program rigorózního řízení):

  • Matematika a její aplikace
  • Učitelství matematiky pro střední školy
  • Učitelství fyziky pro střední školy

Oblasti studia

Formuláře

Poplatky spojené s rigorózním řízením

Poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky k státní rigorózní zkoušce a konáním této zkoušky

Výše poplatku je pro ak. rok 2022/2023 stanovena ve vyhlášce rektora pro příslušný ak. rok. Poplatek je stanoven na 1000,-Kč (platbu je možné provést v pokladně ZČU nebo převodem na účet: 4811530257/0100, variabilní symbol: 524996, konstatní symbol: 0558, specifický symbol: 521, do poznámky pro příjemce napište: RNDr - Vaše jméno).

Poplatek za využívání zařízení a informačních technologií

Poplatek je stanoven v oznámení o zahájení rigorózního řízení - výše poplatku závisí na individuálních potřebách k vypracování rigorózní práce.

Náklady spojené s účastí na promoci

Náklady jsou pro aktuální akademický rok prominuty rozhodnutím děkana.

 

Seznam odborníků

Řád rigorózního řízení