Rigorózní řízení

Rigorózní řízení na Fakultě aplikovaných věd se řídí podle Vyhlášky děkana - Řád rigorózního řízení.

K rigóroznímu řízení se může přihlásit absolvent magisterského studia, který splňuje podmínky uvedené ve výše zmíněných pravidlech. Uchazeč odevzdává rigorózní práci a skládá státní rigorózní zkoušku před komisí pro rigorózní řízení. Po úspěšném absolvání je uchazeči udělen akademický titul "Doktor přírodních věd" uváděný před jménem ve zkratce RNDr.

Oblasti studia

Oblasti studia, v nichž uskutečňuje FAV navazující magisterský studijní program, v rámci kterého je možné konat na FAV rigorózní řízení (studijní program rigorózního řízení):

  • Matematika a její aplikace
  • Učitelství matematiky pro střední školy
  • Učitelství fyziky pro střední školy

Oblasti studia

Formuláře

Poplatky spojené s rigorózním řízením

Poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky k státní rigorózní zkoušce a konáním této zkoušky

Výše poplatku je pro ak. rok 2021/2022 stanovena ve vyhlášce rektora pro příslušný ak. rok. Poplatek je stanoven na 1000,-Kč (platbu je možné provést v pokladně ZČU nebo převodem na účet: 4811530257/0100, variabilní symbol: 524996, konstatní symbol: 0558, specifický symbol: 521, do poznámky pro příjemce napište: RNDr - Vaše jméno).

Poplatek za využívání zařízení a informačních technologií

Poplatek je stanoven v oznámení o zahájení rigorózního řízení - výše poplatku závisí na individuálních potřebách k vypracování rigorózní práce.

Náklady spojené s účastí na promoci

Náklady jsou pro aktuální akademický rok prominuty rozhodnutím děkana.

 

Seznam odborníků

Řád rigorózního řízení