Řízení ke jmenování profesorem

Podmínky a průběh řízení je dán univerzitním předpisem "Podrobnosti postupu při habilitačním řízení a řízení ke jmenovánní profesorem" (viz Vnitřní předpisy v Důležitých dokumentech na strákách ZČU ) a 6D/2017 (PDF). 

Seznam akreditovaných oborů Fakulty aplikovaných věd:

  • Aplikovaná fyzika
  • Aplikovaná matematika
  • Informatika a výpočetní technika
  • Mechanika
  • Technická kybernetika

Pokyny k platbě poplatku za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem

Výše poplatku je stanovena ve vyhlášce rektora pro příslušný akademický rok. Poplatek je stanoven na 1000,-Kč (platbu je možné provést v pokladně ŽCU nebo převodem na účet: 4811530257/0100, variabilní symbol: 524996, konstantní symbol: 0558, specifický symbol: 523, do poznámky pro příjemce napište: RKJP- Vaše jméno).

Ke stažení

Přehled uskutečněných řízení ke jmenování profesorem