Rada vědecko-výzkumných zaměstnanců FAV

Rada vědecko-výzkumných zaměstnanců FAV zřízená vyhláškou 9D/2020 je pracovní poradní sbor pro zajištění užší spolupráce vedení fakulty a specialistů v oblasti vědy, výzkumu a vývoje, zejména pak s těmi, kteří nejsou členy akademické obce FAV a nemohou tedy dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, volit a být voleni do Akademického senátu FAV.

Board of Researchers

The Board of Researchers of the FAV established by Decree 9D / 2020 is a working advisory board to ensure closer cooperation between the faculty management and specialists in science, research and development, especially with those who are not members of the FAV academic community and therefore cannot act under Act No. 111. / 1998 Coll., On Higher Education Institutions and on Amendments to Other Acts (Act on Higher Education Institutions), as amended, to vote and be elected to the Academic Senate of the FAV.