Změna v průběhu studia - od ak. roku 2022/2023

Informace pro studenty, kteří se rozhodnou změnit během studia studijní program, obor nebo specializaci a případně formu studia.

Změna studijního programu/oboru

Studenti, kteří v ak. roce 2021/2022 studují na FAV a kteří chtějí od ak. roku 2022/2023 změnit svůj studijní program nebo obor, podají přihlášku ke studiu v novém programu nebo oboru v papírové podobě na studijní oddělení FAV.

Informace týkající se postupu změny oboru pro akademický rok 2022/2023 naleznete ve vyhlášce děkana 4D/2022 - Přijímací řízení pro studenty FAV, kteří se rozhodli změnit od ak. roku 2022/2023 studijní obor (PDF).

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu v akademickém roce 2022/2023
je stanoven vyhláškou rektora 10R/2021 a činí 500,-Kč. Informace k uhrazení poplatku obdržíte na studijním oddělení.

Změna specializace

O změnu specializace v rámci studijního programu během studia je možné požádat pouze v případě, že ve studovaném studijním programu existuje více specializací. Žádost se podává na studijní oddělení, nejpozději před uzavřením klasifikace (splnění všech požadavků předepsaných studijním plánem před státní závěrečnou zkouškou). Případnou změnu doporučujeme provést nejpozději do zahájení výuky v příslušném semestru.

Změna formy studia

Děkan může jedenkrát v průběhu studia změnit formu studia studentovi na jeho žádost za předpokladu, že studijní program, studijní obor je v požadované formě studia akreditován a podmínky studijního programu, studijního oboru to umožňují. Žádost se podává na studijní oddělení nejpozději do zahájení výuky v příslušném semestru.

Ke stažení