PŘIHLÁŠKA KE STUDIU - AK. ROK 2024/2025

JAK PODAT PŘIHLÁŠKU KE STUDIU

 • Přihláška ke studiu se podává elektronicky na adrese eprihlaska.zcu.cz do 2. května 2024.
 • Vyplňte požadované údaje.
 • Doložte přílohy uvedené v podmínkách k přijetí podle následujících pokynů:

Pokyny k doložení příloh k přihlášce ke studiu v bakalářském studijním programu v ak. roce 2024/2025

Přílohy k přihlášce je nutné doložit pro každou podanou přihlášku jednou z následujících možností, upřednostňujeme elektronickou formu:


Doložení elektronicky *)

 • Doporučujeme (pokud je to možné) nahrát všechny přílohy, na základě kterých má být přihláška posuzována, hned při podávání přihlášky. V případě, že nemáte k dispozici v době podání přihlášky maturitní vysvědčení nebo nostrifikaci, je možné tyto přílohy doplnit později do mezního termínu uvedeného v podmínkách k přijetí.
 • Přílohy se nahrávají v záložce Požadavky oboru v dolní části. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Typ přiloženého souboru je nastaven vždy na "Obecná příloha k e-přihlášce" nebo "Maturitní vysvědčení / Nostrifikace". Soubory nahrávejte ve formátu PDF.
 • Stiskněte tlačítko "Procházet" vyberte soubor a nahrejte jej k e-přihlášce.
 • Každou přílohu nahrávejte v samostatném souboru, název souboru je libovolný, ale doporučujeme jednoznačné označení z důvodu lepší orientace v přiložených souborech.
 • K přihlášce je možné nahrát max 20 souborů typu "Obecná příloha k přihlášce" a max 5 souborů typu "Maturitní vysvědčení/Nostrifikace"

Seznam příloh a doporučené názvy souborů - typ "Obecná příloha k přihlášce":

 • Doložení výsledků ze střední školy
  • katalogový list / list žáka, který je potvrzený střední školou, tzn. razítko + podpis)
   název souboru - kat_list.pdf
  nebo
  • vysvědčení 2. roč. - nemusí být úředně ověřené - naskenujte všechny strany
   název souboru - 2roc.pdf
  • vysvědčení 3. roč. - nemusí být úředně ověřené - naskenujte všechny strany 
   název souboru - 3roc.pdf
  • vysvědčení 4. roč. - nemusí být úředně ověřené - naskenujte všechny strany (pokud máte k dispozici pouze „výpis z vysvědčení“, tak musí být potvrzený – razítko SŠ)
   název souboru - 4roc.pdf 
 • certifikát NSZ/ACT/SAT matematika - nemusí být úředně ověřený, upředostňujeme elektronické předání od SCIO fakultě
  název souboru - nsz_ma.pdf
 • certifikát NSZ/ACT/SAT obecné studijní předpoklady - nemusí být úředně ověřený, upředostňujeme elektronické předání od SCIO fakultě
  název souboru - nsz_osp.pdf
 • doklad úspěšný řešitel MO - nemusí být úředně ověřené 
  název souboru - mo.pdf
 • doklad úspěšný řešitel FO - nemusí být úředně ověřené 
  název souboru - fo.pdf
 • doklad úspěšný řešitel LO - nemusí být úředně ověřené 
  název souboru - lo.pdf
 • doklad úspěšný řešitel SOČ - nemusí být úředně ověřené 
  název souboru - soc.pdf
 • doklad úspěšný řešitel PilsProg - nemusí být úředně ověřené 
  název souboru - pilsprog.pdf 

Dokumenty, jejichž nahrání je možné do mezního termínu uvedeného v podmínkách k přijetí.

Seznam příloh a doporučené názvy souborů - typ "Maturitní vysvědčení / Nostrifikace":

 • Maturitní vysvědčení
  - nahrajte hned při podávání přihlášky, pokud již máte k dispozici, jinak co nejdříve po jeho obdržení. Pokud není v době podání přihlášky k dispozici, je možné doplnit později do mezního termínu uvedeného v podmínkách k přijetí (eventuálně lze ve výjimečných případech z důvodu předání vysvědčení po mezním termínu, nahradit potvrzením o úspěšném absolvování střední školy).
  - nemusí být úředně ověřené - naskenujte všechny strany
  - název souboru - maturitni_vysvedceni.pdf
 • Nostrifikace (týká se pouze uchazečů, kteří absolvovali předchozí studium na zahraniční střední škole)
  - nahrajte hned při podávání přihlášky, pokud již máte k dispozici, jinak co nejdříve po jejím získání
  - nemusí být úředně ověřená - naskenujte všechny strany
  - název souboru - nostrifikace.pdf

Seznam příloh a doporučené názvy souborů - typ "Obecná příloha k přihlášce":

 • Znalost českého jazyka (týká se pouze uchazečů, kteří absolvovali předchozí studium na zahraniční střední škole, kromě občanů s českým nebo slovenským státním občanstvím a absolventů střední nebo vysoké školy v češtině nebo angličtině)
  - nahrajte hned při podávání přihlášky, pokud již máte k dispozici, jinak co nejdříve po jejím získání
  - lze uplatnit pouze potvrzení o absolvování kurzů z UJP ZČU v Plzni a CCE UJOP UK Praha
  - nemusí být úředně ověřená - naskenujte všechny strany
  - název souboru - jazykova_znalost.pdf

Zaslání poštou *)

preferujeme elektronickou formu doložení příloh, pokud to z jakéhokoliv důvodu není možné, zašlete požadované přílohy na adresu:

Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
studijní oddělení
Univerzitní 8
30100 Plzeň


Osobně na studijní oddělení *)

preferujeme elektronickou formu doložení příloh, pokud to z jakéhokoliv důvodu není možné, doručte přílohy v úředních hodinách na studijní oddělení FAV na adrese:

Fakulta aplikovaných věd
studijní oddělení
Technická 8
Plzeň