Mimořádné stipendium

Mimořádné stipendium může být přiděleno studentovi kdykoliv během jeho studia, nezáleží na tom, zda studuje prezenční nebo kombinovanou formou. Stipendia mohou být přiznána na základě návrhu:

Mimořádné stipendium přiznAnÉ děkanem

Na základě rozhodnutí děkana FAV je mimořádné stipendium poskytováno za různých okolností studentům studujícím v prezenční formě studia. Například bývá vyhlašováno pro studenty prvních ročníků. Sledujte tedy úřední desku část vnitřní normy.

Stipendia přidělená na návrh kateder

Mimořádné stipendium lze získat také na základě návrhu katedry. Tato stipendia jsou nejčastěji udělována studentům, kteří se nějakým způsobem podílí na výzkumné nebo vědecké činnosti katedry nebo se angažují v činnostech souvisejících s chodem katedry. O možnostech uplatnění v rámci katedrálních projektů se informujte u svých vyučujících.

Mimořádné stipendium přiznAnÉ rektorem

Na základě rozhodnutí rektora ZČU je mimořádné stipendium poskytováno za různých okolností např. za výborné výsledky nebo reprezentaci ZČU.