Co je HR Award - HRS4R

Evropská komise uděluje prestižní ocenění HR Award, plným názvem „HR Excellence in Research Award“, za excelenci v péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. Pro akademické a výzkumné pracovníky přináší organizace s oceněním HR Award záruku evropského standardu péče o zaměstnance, vyšší etické standardy, otevřenost a transparentnost výběrových řízení a kvalitu pracovního prostředí. Pro naši fakultu pak znamená logo HR Award také větší atraktivitu při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí nebo pro získávání grantů. Ocenění HR Award, udělované výzkumným organizacím v Evropě, je dnes považováno za mezinárodní standard kvality v řízení a rozvoji lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Naše fakulta v součinnosti s ostatními fakultami a vedením ZČU vypracovala akční plán, který přispěje k naplnění standardů kvality řízení a rozvoje lidských zdrojů a udržení ocenění HR Award i v dalších letech.

Fakulta aplikovaných věd získala toto prestižní ocenění v srpnu 2019.

Hlavní přínos implementace HRS4R pro univerzitu/fakultu a výzkumné pracovníky

  • Zvýšení prestiže univerzity a atraktivity pro výzkumné pracovníky
  • Uvádění prestižní ikony “HR Award” na webu instituce, propagačních materiálech, na EURAXESS Jobs
  • Získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších (vykazování nepřímých nákladů [flat rate] do výše 30% – záleží na konkrétním vyhlášení; možnost podávat žádosti do programu H2020 [článek 32 přihlášení se k Chartě a Kodexu podmiňuje])
  • Vytvoření příznivých podmínek pro kariéru v oblasti výzkumu a vývoje na univerzitě
  • Zaručení transparentního náboru a výběru nových výzkumných pracovníků
  • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků

Akční plán

jednoduchá tabulka (popis aktivity, stav plnění, co je hotovo, mezní termín plnění, kdo odpovídá, na koho je možno se obrátit)

Aktualizaci akčního plánu Fakulty aplikovaných věd předcházelo dotazníkové šetření. Podněty vzešlé z dotazníkového šetření byly zohledněny v návrhu akčního plánu. Výsledky dotazníkového šetření jsou k dispozici níže.

Události

Realizační tým HR Award

Řídící výbor - Západočeská univerzita v Plzni

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček - Rektor

doc. Ing. Luděk Hynčík, Ph.D. - Prorektor pro tvůrčí činnost

doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. - Děkan FAV

doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D. - Proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy

Pracovní skupina HR Award

doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D. - Proděkan pro internacionalizaci a vnější vztahy

Mgr. Petr Šimon - Projektový manažer (ZČU)

Ing. Josef Weinreb, CSc. - Koordinátor projektu HRS4R  (FAV)

Ing. Martina Tršová - HR referentka (FAV)

Ing. Tetjana Tomášková,Ph.D. - Koordinátorka projektu HRS4R (FST)

Ing. Petr Netolický, Ph.D. - Koordinátor projektu HRS4R (FEL)

Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA - Koordinátor projektu HRS4R (NTC)


Na činnost pracovní skupiny a naplňování jednotlivých fází dohlíží tzv. řídící výbor, v jehož čele stojí rektor Západočeské univerzity v Plzni, Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, a který je složen ze zástupců vedení univerzity a vedoucích odborných pracovníků univerzity.

Další informace k HRS4R poskytne
Ing. Martina Tršová
HR referent
Tel.: +420 37763 2061     
E-mail: trsova@ntis.zcu.cz

EURAXESS

Odkazy