Prospěchové stipendium

O přidělení prospěchového stipendia rozhoduje děkan, podmínky jsou uvedeny v příslušné vyhlášce. Výše stipendia je závislá na dosaženém VSP v minulém akademickém roce. Stipendium je vypláceno měsíčně po dobu 10 měsíců.

Studentovi, který splňuje podmínky uvedené v čl. 3 Stipendijního řádu ZČU , je přiznáno prospěchové stipendium. Stipendium je vypláceno měsíčně po dobu 10 měsíců. Výplata probíhá bezhotovostně na účet. Výše stipendia je uvedena ve vyhlášce děkana, kterou naleznete na úřední desce FAV,  a je závislá na dosaženém VSP v minulém akademické roce.