Obhajoba disertační práce

Disertační práce je závěrečnou prací studenta doktorského studijního programu. K obhajobě disertační práce je potřeba podat přihlášku. Po její úspěšné obhajobě, která je veřejná, je studentovi udělen akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D. uváděné za jméném). Části, které má přihláška, disertační práce a autoreferát obsahovat, jsou uvedeny ve studijním a zkušebním řádu ZČU - článek 98, 104.

Přihláška k obhajobě disertační práce

Jak psát disertační práci

Zde je uveden přehled stránek, které jsou povinnou součástí disertační práce.
Pozn. Informace, které obsahují vzorové stránky, jsou povinné, údaje, které je potřeba nahradit jsou označené hvězdičkami, jedná se o:

- Jmého a příjmení s tituly
- Kalendářní rok odevzdání disertační práce
Název disertační práce
Název oboru, ve kterém je disertační obhajována
Jméno a příjmení školitele s tituly
Název katedry, na které student své studium absolvoval.

Doporučujeme také dodržet grafickou podobu vzorů (použitý font může být libovolný). 

Uvedné vzory jsou platné pro disertační práce podané od 1. května  2007.

Seznam stránek:

- Tvrdé desky ( viz vzor)
- První strana ( viz vzor)
- Druhá strana - je to překlad první strany do angličtiny
- Čestné prohlášení o zachování postupů ve vědecké práci obvyklých
- Vlastní text práce
(níže jsou uvedeny hlavní součásti práce)
-- Východiska včetně současného stavu poznání v českých i zahraničních souvislostech
-- Cíl a pracovní hypotézy
-- Použité vědecké metody
-- Vlastní výsledky disertační práce včetně původních a uveřejněných výsledků nebo výsledků přijatých k uveřejnění
-- Přínosy disertační práce
-- Doporučení pro další postup v bádání
-- Závěr a shrnutí výsledků bádání
- Shrnutí (resumé) v českém jazyce
- Shrnutí (resumé) v anglickém jazyce
- Shrnutí (resumé) v dalším světovém jazyce
- Seznam použité literatury
- Seznam publikovaných prací a jejich případné ohlasy
- Vyjádření nositele a řešitelů projektu
- Pouze v případě pokud práce vznikla jako součást výzkumného projektu řešeného větším pracovním týmem je součástí práce také vyjádření nositele a řešitelů projektu, že je student autorem té části práce, kterou předkládá včetně určení procentuálního podílu.

Šablona

Na FAV je pro sazbu všech kvalifikačních prací (bakalářských, diplomových i disertačních) doporučeno použití LaTeX šablony odpovídající zásadám jednotného stylu ZČU (ve formátu .zip ke stažení zde). Šablona je určena k instalaci a použití na vlastním počítači, návod je obsažen v souboru manual.pdf. Případné problémy s využitím prosím hlašte na e-mail kekstein@kiv.zcu.cz.

Vzory - disertační práce

Autoreferát

Slouží pro informování vědecké veřejnosti o hlavních výsledcích disertační práce. Je psán v jazyce disertační práce a je v něm stručně uveden obsah disertační práce zpravidla ve členění ve kterém je práce napsána. Formát autoreferátu je brožura ve velikosti A5.

Seznam odborníků schválených VR FAV pro členství v komisích pro obhajobu disertační práce