Stipendium přidělované studentům doktorských studijních programů

Studenti doktorských studijních programů FAV mají možnost pobírat doktorské stipendium, pokud splňují následující předpoklady:

- jsou studenty prezenční formy studia
- není překročena standardní doba studia (tzn. 4 roky, doba přerušení se do této doby nepočítá)

O vyplácení stipendia je potřeba projevit zájem (obvykle při podání přihlášky ke studiu v DSP), zaškrtnutím příslušného políčka na přihlášce. V jiném případě zasláním dopisu s žádostí děkanovi FAV.

Pokud je stipendium přiděleno, je vypláceno celý akademický rok včetně prázdnin, tzn. 12 měsíců, a jeho výše se řídí následujícími pravidly (viz vyhláška děkana 12D/2022 zveřejněná na úřední desce FAV):

9000 Kč - v 1. ročníku
10500 Kč - od 2. ročníku až do doby složení státní doktorské zkoušky (SDZ)
13500 Kč - po složení SDZ do uplynutí standardní doby studia v prezenční formě studia